Voucher Απολυμένων της Sprider Stores Α.Ε.

Free
View cart
Voucher Απολυμένων της Sprider Stores Α.Ε.

Προκηρύχθηκε Νέο Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης για το σύνολο των 761 πρώην εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores ΑΕ (άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους), η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, καθώς και σε 550 νέους (15 έως 29 ετών) εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Σκοπός του έργου:

 • Να διασφαλίσει στους ωφελούμενους της ομάδας στόχου καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
 • Να παρέχει στήριξη που συμβάλει στην εμψύχωση και στην ενδυνάμωση.
 • Να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές / επαγγελματικές ανάγκες των ωφελούμενων.
 • Να εξειδικεύσει τον στόχο κάλυψης του εκπαιδευτικού/επαγγελματικού ελλείμματος μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.
 • Να καλύψει το έλλειμμα αυτό με την εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων που απορρέουν από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης των ωφελούμενων ομάδων.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Για τους 761 πρώην εργαζομένους της εταιρείας SPRIDER STORES AE, μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η ταυτοποίηση των στοιχείων τους, η οποία θα γίνεται είτε μέσω του ασφαλιστικού τους μητρώου (καρτέλα ενσήμων ΙΚΑ), ή μέσω της βεβαίωσης καταγγελίας της σύμβασής τους (απόλυση) από την εταιρεία SPRIDER STORES AE. Ειδικότερα επιλέξιμοι δικαιούχοι βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με το Αρ. 6 του Κανονισμού του ΕΤΠ είναι 761 πρώην εργαζόμενοι της Εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.», εκ των οποίων

 • 703 άτομα που έχουν απολυθεί κατά το διάστημα από 17/11/2013 έως 17/03/2014 και
 • 58 άτομα που απολύθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών (17/11/2013 έως 17/03/2014) και μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2013,

και οι οποίοι:

(α) παραμένουν άνεργοι

(β) έχουν εξεύρει (πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών του έργου ή και κατά τη διάρκεια αυτής) θέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ΕΤΠ.

(γ) έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών του έργου ή και κατά τη διάρκεια αυτών, αντίστοιχα (π.χ. δημιουργία επιχείρησης, δραστηριοποίηση ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.λπ.) μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ΕΤΠ.

Για τους 550 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις αθροιστικά:

 • να είναι άνεργοι από 15 έως 29 ετών, είτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ είτε όχι (Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 μέχρι και 31/12/2001).
 • να μην έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής για τους απολυμένους της επιχείρησης:

 • Αντίγραφο Ταυτότητας – Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 • Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η σχέση εργασίας με την εταιρεία Sprider Stores Α.Ε., καθώς και η λήξη/ολοκλήρωση της σχέσης αυτής, κατά το χρονικό διάστημα 17/11/2013 – 17/03/2014 ή πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών (17/11/2013 έως 17/03/2014) και μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Η σχέση εργασίας αποδεικνύεται με ένα από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Έντυπο Ε6 Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου β) Ε7 Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ (για όσους παραμένουν άνεργοι)
 • Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή αναγγελίας πρόσληψης (για όσους εργάζονται)
 • Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΥΟ (για τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα)
 • Υπεύθυνη Δήλωση προς την ‘ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES’ ότι: (α) τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή, (β) τα προσκομισθέντα αντίγραφα των δικαιολογητικών είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής για Νέους (NEETS):

 • Αντίγραφο Ταυτότητας – Διαβατηρίου – Άδειας Παραμονής
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α) δεν έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα, β) δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • Για όσους είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ απαιτείται αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ (σε περίπτωση ηλεκτρονικής ανανέωσης και αντίγραφο αποδεικτικού τελευταίας ανανέωσης). Σε περίπτωση μη εγγραφής στον ΟΑΕΔ προσκομίζεται εκτυπωμένος από το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας ‘ΑΤΛΑΣ’ ο ενιαίος ατομικός λογαριασμός ασφάλισης, Βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ και Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η διάρκεια ανεργίας.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2015
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη του υποψηφίου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού
 • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος είναι δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων λήγει στις26/04/2016 (ώρα 17:00). Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους και να έχουν προσκομίσει και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Για να κάνετε αίτηση στα επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, είτε απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310-888314 και 2310.888316 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kekdrasi.gr


Course Features

 • Lectures 1
 • Quizzes 1
 • Duration
 • Skill level All level
 • Language Ελληνικά
 • Students 0
 • Assessments Self
Πρόγραμμα σπουδών είναι άδειο
Free
View cart