Πρόσκληση ανέργων 18-24 ετών για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων

Free
View cart
Πρόσκληση ανέργων 18-24 ετών για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων

«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ)»

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Απευθύνεται:

 • Σε 1000 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120  ώρεςθεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση, και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις:

 • Φάση 1: Α’ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών.
 • Φάση 2: Α’ μέρος της πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών.
 • Φάση 3: Β΄ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών.
 • Φάση 4: Β΄ μέρος της πρακτικής κατάρτισης, διάρκειας 160 ωρών.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή την ηλεκτρονική αίτηση στην παρακάτω διεύθυνση http://edu.sepve.org.gr/
 • Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο λαμβάνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο οποίο αναγράφεται ο «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (KAYAS), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης και εφόσον ο υποψήφιος συμπεριληφθεί στο Μητρώο ωφελουμένων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν οι άνεργοι που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα υποβολής της αίτησηςκαι να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 1992 και έπειτα.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • Να έχουν συμπληρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίαςυποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότηση

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό για το φορολογικό έτος 2015
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Γνώση ξένης γλώσσας
 • Επιστολή κινήτρου συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η Παρασκευή 11/11/2016 (ώρα 18:00).

Για να κάνετε αίτηση στα επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, είτε απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310-888314 και 2310-888316 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kekdrasi.gr


Course Features

 • Lectures 1
 • Quizzes 1
 • Duration 380
 • Skill level All level
 • Language Ελληνικά
 • Students 0
 • Assessments Self
Πρόγραμμα σπουδών είναι άδειο
Free
View cart