Πρόγραμμα Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους

Free
View cart
Πρόγραμμα Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους

Η δράση αφορά πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί με χρήση επιταγών κατάρτισης (Training Voucher). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται μια φορά τη βδομάδα σε προκαθορισμένο χρόνο και τις υπόλοιπες μέρες ο ωφελούμενος θα εργάζεται στη θέση για την οποία έχει επιλεχθεί.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων  ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους Θύλακες Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων είναι Υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων διάρκειας 120 ωρών από τις οποίες οι 100 αφορούν τη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε 3 επίπεδα γνώσεων: Στοιχειώδεις, Βασικές και Προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα 3 επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Δικαιολογητικά Ωφελούμενου:

 • Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 3/2017 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αριθμός αίτησης συμμετοχής στη δράση

Η κατάρτιση πραγματοποιείται μόνο εργάσιμες μέρες εντός του ωραρίου απασχόλησης των ωφελούμενων.

Course Features

 • Lectures 1
 • Quizzes 1
 • Duration 50 hours
 • Skill level All level
 • Language English
 • Students 0
 • Assessments Self
Πρόγραμμα σπουδών είναι άδειο
Free
View cart